ติดต่อเต็นท์

พี.พี. ออโต้คาร์

12/4 หมู่ 6 ข้างวัดหนองกลาย ตำบลป่าเซ่า

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

055-441886 ,086-2074941, 081-9712208